O časopise/About the journal

Internetový časopis Západočeské entomologické listy vznikl iniciativou Západočeské pobočky České společnosti entomologické v roce 2010. Důvodem pro jeho založení byla absence lokálního odborného periodika, které by poskytlo prostor regionálním entomologům k prezentaci jejich práce, především výsledků terénních průzkumů nebo studiem získaných poznatků. O tom, že se jednalo o dobrý počin, svědčí i krátká statistika – k polovině roku 2018, tedy za osm a půl roku, bylo v časopisu publikováno více než 100 původních prací celkem 64 autorů, amatérských i profesionálních entomologů, kterým odborné recenze jejich děl zajistila více než stovka kolegů.

V počátku byl časopis zamýšlen jako čistě regionální periodikum, zaměřené jen na faunistiku a bionomii hmyzu bývalého Západočeského kraje (dnes kraje Plzeňský a Karlovarský). Geografický záběr se s postupem času rozrostl na celou Českou republiku a Slovensko, avšak odborné zaměření časopisu zůstalo stejné. Ambice zveřejňovat články orientované na taxonomii nebo systematiku hmyzu časopis nemá a není s nimi počítáno ani v dlouhodobé perspektivě. 

Na odbornou kvalitu článků dohlíží pětičlenná redakční rada, která zajišťuje svižný průběh redakčního procesu od přijetí článku do redakce až k jeho zveřejnění. Celý proces v případě kratších článků netrvá více než několik týdnů, u rozsáhlejších děl se počítá jen na měsíce. Každá práce podléhá dvěma nezávislým recenzím. Jako internetové periodikum nabízí časopis otevřený a bezplatný přístup ke svému obsahu co nejširšímu okruhu čtenářů. Žádné poplatky neplatí ani autoři článků. Je ideálním prostorem pro amatérské i profesionální entomology, kteří mají zájem podělit se bez zbytečných prodlev o svoje poznatky ze zmíněných oborů entomologie. Práce jsou publikovány výhradně v českém nebo slovenském jazyce, srozumitelnost jejich obsahu je pro zahraniční zájemce zajištěna abstrakty v některém z kongresových jazyků.


The Internet journal Západočeské entomologické listy was established by Západočeská pobočka České společnosti entomologické (West Bohemian Section of the Czech Entomological Society) in 2010. The reason for its foundation was an absence of a locally specialized periodical that would give regional entomologists an opportunity to present the results of their work, whether field surveys or study-achieved. The fact that it was a good aim is also evidenced by a short statistics – by the middle of 2018, that is eight and a half years, more than 100 original works by altogether 64 authors, amateur and professional entomologists, reviewed by more than a hundred specialists, were published in the journal. 

In the beginning, the journal was intended as a purely regional periodical focusing only on faunistics and bionomy of insect concerning the former West Bohemian region (now Plzeňský and Karlovarský regions). However, its geographical scope has gradually grown to the whole of the Czech Republic and Slovakia but the professional focus remained the same. The journal does not have any ambition to publish articles on insect taxonomy or systematics, even in a long-term horizon. 

The quality of articles is supervised by a five-member editorial board, which ensures a fast editorial process from receiving up of the manuscript to the final publishing. The processing of shorter articles does not last for more than several weeks, and more extensive works are processed within months. Each paper is subjected to two independent reviews. As an Internet journal, the magazine offers open and free access to its content to the widest circle of readers.  Neither authors of the articles have to pay any fees. It is an ideal space for both amateur and professional entomologists who are interested in sharing their entomological knowledge without undue delay. The works are published exclusively in Czech or Slovak language, the abstracts in one of the congress languages are provided for foreign readers.